Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség közleménye

Az adó­be­vé­telt külö­nö­sen nagy mér­ték­ben csök­ken­tő adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt Simon Gábor ellen a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előtt folyó nyo­mo­zás kap­csán több külön­bö­ző médi­um­ban is meg­je­len­tek az üggyel össze­füg­gő infor­má­ci­ók.  Az ügyész­ség hiva­ta­los köz­lé­se­in túl, ezen saj­tó­hí­rek­nek nem a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség volt a for­rá­sa. Mind­ezt a még feb­ru­ár­ban elren­delt belső vizs­gá­lat ered­mé­nye is alátámasztotta.

Olyan hír egyéb­ként, amely­re vonat­ko­zó adat kizá­ró­lag az ügyész­ség bir­to­ká­ban van, egyet­len médi­um­ban sem jelent meg. A saj­tó­ban meg­je­lent infor­má­ci­ók egy részé­ről nincs az ügyész­ség­nek adata.

Az ügyész­ség kép­vi­se­lői a sajtó tájé­koz­ta­tá­sa során a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok­nak és belső uta­sí­tás­nak meg­fe­le­lő­en jár­nak el.

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály