Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban vissza­uta­sít­ja azo­kat az egyes poli­ti­ku­sok­tól szár­ma­zó rágal­ma­kat, ame­lyek az ún. Quaestor-ügyben az ügyész­ség tevé­keny­sé­gét érin­tik. A poli­ti­kai haszon­szer­zés cél­ját szol­gá­ló állí­tá­sok min­den tény­be­li ala­pot nél­kü­löz­nek, azok lég­ből kapot­tak. A Quaestor-ügyben benyúj­tott vád tör­vé­nyes, ezt az eljá­ró bíró­ság sem vitat­ta. A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2016. ápri­lis 1-jén kelt vég­zé­sé­vel össze­füg­gés­ben Polt Péter leg­főbb ügyész 2016. ápri­lis 11-én a Par­la­ment­ben fel­tett azon­na­li kér­dés­re vála­szol­va kije­len­tet­te, hogy bizo­nyos szak­mai nézet­kü­lönb­sé­gek­re tekin­tet nél­kül a jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok és tech­ni­kai lehe­tő­sé­gek kere­tén belül az ügyész­ség ele­get tesz a vég­zés­ben fog­lal­tak­nak, és a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség elbí­rá­lá­sá­ra sor fog kerül­ni. Külö­nö­sen abszurd, hogy az ügyész­ség az ügy meg­szün­te­té­sét kíván­ná a vád­dal elér­ni, ennek han­goz­ta­tá­sa az igaz­ság­szol­gál­ta­tás tuda­tos szét­rom­bo­lá­sá­ra irá­nyu­ló kísér­let­nek tekinthető.

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály

Leg­főbb Ügyészség