Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A Kúria 2016. május 2-án Hun­vald György ter­helt tekin­te­té­ben hatá­lyon kívül helyez­te a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la azon jog­erős íté­le­tét, amellyel sor került Hun­vald György bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, illet­ve vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kiszabására.

A hatá­lyon kívül helye­zés okát azon­ban kizá­ró­lag az képe­zi, hogy a Hun­vald Györggyel szem­ben folya­mat­ban volt bün­te­tő­el­já­rá­so­kat egye­sí­te­ni kel­lett volna bíró­sá­gi szak­ban, ez azon­ban elma­radt. Erre egyéb­ként a Kúria koráb­ban fel is hívta a figyel­met, ami­nek ered­mé­nye­ként a Fővá­ro­si Tör­vény­szék az előt­te folya­mat­ban lévő ügy ira­ta­it meg is küld­te a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­nak, a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la azon­ban nem élt az egye­sí­tés lehe­tő­sé­gé­vel. Ez veze­tett ahhoz, hogy Hun­vald György cse­lek­mé­nye­it a bíró­sá­gok két külön íté­let­ben bírál­ták el, és ezt tar­tot­ta a Kúria for­mai és nem tar­tal­mi szem­pont­ból törvénysértőnek.

Az ügyész­ség azért, hogy érvényt sze­rez­zen Hun­vald György bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tó és őt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel sújtó íté­let­nek per­újí­tá­si eljá­rást kezdeményezett.

A Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleménye