Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Egyes köz­sze­rep­lők saj­tó­ban tett nyi­lat­ko­za­tai kap­csán a Leg­főbb Ügyész­ség hang­sú­lyoz­za, hogy a kor­rup­ció elle­ni harc kiemel­ke­dő sike­ré­nek és jelen­tős állo­má­sá­nak tekin­ti dr. Men­gyi Roland ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi joga fel­füg­gesz­té­sé­nek indít­vá­nyo­zá­sát. Egy­ben kieme­li, hogy a 2015. ápri­lis 1. nap­já­tól folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás során a nyo­mo­zó ható­ság – és nem bár­mi­lyen külső sze­rep­lő – tárta fel mind­azon bizo­nyí­té­ko­kat, ame­lyek a bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­já­hoz vezet­tek, és ame­lyek egy része a saj­tó­ban utó­lag meg­je­lent.

Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye