Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Pél­dát­lan az a poli­ti­ku­si kije­len­tés, amely meg­tor­lás­sal fenye­ge­ti a bírá­kat és az ügyé­sze­ket a jog­sze­rű, tör­vé­nyes tevé­keny­sé­gük miatt.

Ez a meg­nyil­vá­nu­lás súlyo­san sérti a jog­ál­la­mi­sá­got, alap­ja­i­ban támad­ja a jog­biz­ton­sá­got.

Buda­pest, 2017, júni­us 12.

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­osz­tály