Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Meg­ér­ke­zett a Leg­főbb Ügyész­ség­re M André Goodfri­end ide­ig­le­nes ügy­vi­vő dr. Polt Péter leg­főbb ügyész októ­ber 27-ei meg­ke­re­sé­sé­re írt válaszlevele.

Ezt meg­elő­ző­en bűn­ügyi jog­se­gélyt kért egy folya­mat­ban lévő bün­te­tő ügy­ben a Leg­főbb Ügyész­ség az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Igaz­ság­ügyi Minisztériumától.

1./

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok által elren­delt beuta­zá­si tila­lom­mal kap­cso­lat­ban, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok és Magyar­or­szág a két kor­mány között a bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­se és az elle­nük való küz­de­lem terén foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés foko­zá­sá­ról szóló Buda­pes­ten 2008. októ­ber 1-jén alá­írt meg­ál­la­po­dás 11. cikke alap­ján – 2014. októ­ber 27-én meg­ke­res­te Eric H. Hold­er urat, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok igaz­ság­ügyi minisz­te­rét, egy­ben leg­főbb ügyészét.

A jog­se­gé­lyi meg­ke­re­sés­ben a magyar leg­főbb ügyész az érin­tett üggyel kap­cso­la­tos min­den olyan adat átadá­sát kérte, ame­lyet a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok lehe­tő­vé tesznek.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – a jog­se­gé­lyi meg­ke­re­sé­se továb­bí­tá­sát kérve – a meg­ke­re­sés tar­tal­má­ról egy­ide­jű­leg tájé­koz­tat­ta M. André Goodfri­end ide­ig­le­nes ügy­vi­vő urat azzal, hogy amennyi­ben az ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­ter­től kért infor­má­ci­ó­kat meg tudja adni, az ő tájé­koz­ta­tá­sát is öröm­mel vennénk.

 Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok igaz­ság­ügyi minisz­te­re még nem vála­szolt Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész jog­se­gé­lyi megkeresésére.

2./

M. André Goodfri­end ide­ig­le­nes ügy­vi­vő ugyan­ak­kor a mai napon érke­zett leve­lé­ben fej­tet­te ki Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész­nek az állás­pont­ját az ügyről.

 Az ide­ig­le­nes ügy­vi­vő ezen válasz­le­ve­lé­ben érde­mi infor­má­ci­ót nem jelölt meg, hanem meg­erő­sí­tet­te a saj­tó­ból már jól ismert ame­ri­kai állás­pon­tot, mely sze­rint vízum ügy­ről van szó, mely­nek rész­le­tei – akár ismer­tek a kitil­tot­tak nevei, akár nem – bizal­ma­sak.

 Az ide­ig­le­nes ügy­vi­vő azt is hang­sú­lyoz­ta, hogy köz­igaz­ga­tá­si jel­le­gű és nem bün­te­tő­jo­gi ter­mé­sze­tű az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­má­nak lépése.

 A levél­ben kifej­tet­te, hogy bűn­ügyi ada­tok a köl­csö­nös bűn­ügyi jog­se­gély egyez­mény alap­ján konk­rét bün­te­tő ügy­ben adhatók.

 M. André Goodfri­end hang­sú­lyoz­ta a két ország közöt­ti szo­ros és ered­mé­nyes együtt­mű­kö­dést, amely­nek elmé­lyí­té­sé­ben mind­két fél elkötelezett.

3./

Tájé­koz­tat­juk a köz­vé­le­ményt, hogy a Leg­főbb Ügyész­ség – a Magyar Köz­tár­sa­ság Kor­má­nya és az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Kor­má­nya között a köl­csö­nös bűn­ügyi jog­se­gély­ről szóló, Buda­pes­ten, az 1994. év decem­ber hónap 1. nap­ján alá­írt szer­ző­dés 1. Cik­ké­nek 1. és 2. pont­jai alap­ján – egy konk­rét bün­te­tő­ügy­ben bűn­ügyi jog­se­gély­ké­re­lem­mel for­dult az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­má­hoz, még azt meg­elő­ző­en, hogy M. André Goodfri­end ide­ig­le­nes ügy­vi­vő válasz­le­ve­lét meg­kap­ta volna.

 

A bűn­ügyi jog­se­gély­ké­re­lem – ahogy ezt a szö­ve­ge is tar­tal­maz­za – össze­füg­gés­ben van a Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész emlí­tett 2014. októ­ber 27-én tör­tént – az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok és Magyar­or­szág a két kor­mány között a bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­se és az elle­nük való küz­de­lem terén foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés foko­zá­sá­ról szóló Buda­pes­ten 2008. októ­ber 1-jén alá­írt meg­ál­la­po­dás 11. cikke alap­ján – jog­se­gé­lyi megkeresésével.

 A bűn­ügyi jog­se­gély­ké­re­lem tar­tal­má­ról és a kap­cso­ló­dó infor­má­ci­ók­ról – a nyo­mo­zás érde­ké­ben – később adunk tájékoztatást.

 

 

                                                                                  Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály