Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge vissza­uta­sít­ja Szi­get­vá­ri Vik­tor, az Együtt - A Kor­szak­vál­tók Párt­ja társ­el­nö­ké­nek alap­ta­lan vád­ja­it, ame­lyek­nek semmi közük nincs a való­ság­hoz. Egy hír­por­tál­ra hivat­koz­va meg­ala­po­zat­lan, hamis lát­sza­tot kelt egyes álta­lá­nos bűn­ügyi sta­tisz­ti­kai ada­tok­kal kapcsolatban.

A poli­ti­kus az egy­sé­ges rendőrségi-ügyészségi bűn­ügyi sta­tisz­ti­ka egyes ada­ta­i­ból vont le az ügyész­ség­re nézve hamis, meg­ala­po­zat­lan követ­kez­te­té­se­ket. Az ügyész­ség tör­vé­nye­sen, jog­sza­bá­lyok alap­ján, pár­tat­la­nul végzi a tevé­keny­sé­gét. Az ügyész­ség - amennyi­ben a tények és a bizo­nyí­té­kok azt meg­ala­po­zot­tan alá­tá­maszt­ják - min­den eset­ben vádat emel.

Az ügyész­ség elkö­te­le­zett küz­del­met vív a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek, ezen belül is a hiva­ta­los sze­mé­lyek által elkö­ve­tett ilyen típu­sú bűn­cse­lek­mé­nyek ellen. Az elmúlt két évben indult vagy folya­mat­ban lévő ügyek száma – ame­lyek­ben az ügyész­ség fel­ügye­li vagy foly­tat­ja az eljá­rást - jól mutat­ja ezt az elkötelezettséget.

Össze­sen 3020 ter­helt­tel szem­ben intéz­ked­tünk 2014-ben, szem­ben a 2013-ban elbí­rált ügyek 1215 terheltjével.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály