Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A mai napon a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség épü­le­té­ben egy férfi eddig pon­to­san nem tisz­tá­zott okból több lövést adott le. A kiér­ke­ző rend­őr­jár­őr a táma­dót lefegyverezte.

Az ügy­ben a nyo­mo­zás a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hatás­kö­ré­be tar­to­zik. Az ügy­ben jelen­leg is folya­mat­ban van a rend­őr­ség­gel közö­sen vég­zett ügyész­sé­gi helyszínelés.

Továb­bi infor­má­ci­ót csak ezt köve­tő­en áll módunk­ban adni.