Főoldal » Hírek » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye az un. csengeri örökösnő ügyéről

Az ügyész­ség vissza­uta­sít­ja azo­kat a poli­ti­ka­i­lag moti­vált fel­té­te­le­zé­se­ket, hogy tör­vény­sér­tő­en vagy szak­sze­rűt­le­nül járt volna vagy járna el az un. csen­ge­ri örö­kös­nő ügyében.

Az ügy­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást. A nyo­mo­zás során a tör­té­ne­ti tény­ál­lás egé­szét vizs­gál­ták. Mivel arra derült fény, hogy a ter­helt nő az örök­ség meg­lé­té­vel kap­cso­lat­ban Kósa Lajost is meg­té­vesz­tet­te, őt – egyes köz­éle­ti sze­rep­lők állí­tá­sá­val szem­ben – a nyo­mo­zás során tanú­ként kihall­gat­ták. Mivel azon­ban kára nem kelet­ke­zett, így az ügy­ben nem sze­re­pel sértettként.

A nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rás­ban hiva­tal­ból vizs­gál­ta az egyéb bűn­cse­lek­mé­nyek eset­le­ges meg­va­ló­su­lá­sát is, azon­ban a nyo­mo­zás ezek­re vonat­ko­zó ada­tot nem tárt fel.

A nyo­mo­zást befe­je­zé­se után az ügy­ben a Máté­szal­kai Járá­si Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot a Máté­szal­kai Járásbírósághoz.

A vád­irat tar­tal­maz­za az egyes köz­éle­ti sze­rep­lők által meg­je­lölt cég kap­csán az átuta­lás körül­mé­nye­it és annak a pénz­nek a sor­sát is, amely a csen­ge­ri örö­kös­nő bank­szám­lá­já­ra érke­zett. Mind­ez tel­jes­ség­gel bele­il­lik a vád tár­gyát képe­ző csa­lás­so­ro­zat­ba. A csen­ge­ri örö­kös­nő későb­bi val­lo­má­sa­i­ban, így a saját kezű­leg írt val­lo­má­sa­i­ban maga is cáfol­ta azt, hogy az ügy­ben fel­me­rült kft-től kapott pénzt más sze­mély­nek vagy más sze­mély meg­bí­zott­já­nak adta tovább és csu­pán ezen sze­mély kéré­sé­re ismer­te el utó­lag a tar­to­zást. A nyo­mo­zás egyéb bizo­nyí­té­kai is cáfol­ták a ter­helt nő saját maga által is vissza­vont nyi­lat­ko­za­ta­it. A nő arra hivat­ko­zott, hogy eze­ket a valót­lan állí­tá­so­kat külső befo­lyás­ra tette.

Az ügy bíró­sá­gi sza­kasz­ban van. A bizo­nyí­tá­si cse­lek­mé­nyek­ről és bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség kér­dé­sé­ről a bíró­ság fog dön­te­ni. A bün­te­tő­el­já­rás során fel­tárt tények a bíró­ság nyil­vá­nos ülé­se­in, tár­gya­lá­sa­in megismerhetők.

A témá­ban az egyik keres­ke­del­mi csa­tor­na műso­rá­ban elhang­zot­tak­ra a Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tá­lyá­nak a műsor szer­kesz­tő­sé­gé­nek írt - és meg­kül­dött - leve­le  az aláb­bi­ak­ban elérhető: