Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az Ország­gyű­lés elnö­ke a mai napon arról érte­sí­tet­te a Leg­főbb Ügyész urat, hogy Simon Gábor ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lői man­dá­tu­má­ról való lemon­dá­sa 2014. feb­ru­ár 13-án 7óra 44 perc­kor meg­ér­ke­zett az Ország­gyű­lés­hez.

Ezzel elhá­rult a köz­jo­gi aka­dá­lya a Simon Gábort érin­tő bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­nak.

A Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye