Főoldal » Állás » A Legfőbb Ügyészség személyügyi ügyintézőt keres

A Leg­főbb Ügyész­ség Sze­mély­ügyi, Tovább­kép­zé­si és Igaz­ga­tá­si Főosz­tá­lya tar­tó­san távol lévő tiszt­vi­se­lő állás­he­lyé­nek betöl­té­sé­re, hatá­ro­zott időre, szak­irá­nyú fel­ső­fo­kú isko­lai vég­zett­ség­gel [pl. személyügyi/humán szer­ve­ző, humán erő­for­rás mene­dzser, mun­ka­ügyi és tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si szak­em­ber, and­ra­gó­gus (mun­ka­vál­la­lá­si tanács­adó), köz­gaz­dász (embe­ri erő­for­rá­sok sza­kon)] ren­del­ke­ző

„sze­mély­ügyi ügy­in­té­zőt” keres.

Előnyt jelent a sze­mély­ügyi terü­le­ten szer­zett szak­mai tapasz­ta­lat.

A jog­ál­lás­ra és java­dal­ma­zás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (Üjt.) vonat­ko­zik.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt.

A fény­kép­pel, vala­mint vég­zett­sé­get iga­zo­ló okirat­má­so­lat­tal ellá­tott, rész­le­tes szak­mai önélet­raj­zo­kat 2021. júli­us 5. nap­já­ig beér­ke­ző­en a Leg­főbb Ügyész­ség Sze­mély­ügyi, Tovább­kép­zé­si és Igaz­ga­tá­si Főosz­tá­lyá­ra (Buda­pest, 1372 Pf. 438) kér­jük meg­kül­de­ni, illet­ve e-mailben a szemtovig@mku.hu címre.