Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása

A Leg­főbb Ügyész­ség hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sít­ja azon hamis állí­tá­so­kat, ame­lyek a saj­tó­ban a napok­ban meg­je­len­tek a Quaestor-üggyel kapcsolatban.

A médi­á­ban közöl­tek alap­ján azo­no­sít­ha­tó sze­mélyt a Leg­főbb Ügyész­ség hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra, hat hónap­ra alkal­maz­ta helyet­te­sí­tés cél­já­ból. A hatá­ro­zott idő­tar­tam letel­te előtt, a mun­ka­kez­dé­sét köve­tő négy és fél hónap után meg­szűnt a szol­gá­la­ti viszo­nya, amely pon­to­san 2011. ápri­lis 1. nap­já­tól 2011. augusz­tus 19. nap­já­ig tar­tott.  Sem azelőtt, sem azután nem állt, áll ügyé­szi szerv­nél alkal­ma­zás­ban. Az ille­tő sze­mély nem volt a leg­főbb ügyész­nek, sem más ügyész­sé­gi veze­tő­nek gép­jár­mű­ve­ze­tő­je. Napi fel­ada­tai közé pos­tá­zás, ira­tok és beosz­tot­tak szál­lí­tá­sa tartozott.

Ennyi össze­füg­gés van az ille­tő sze­mély az ügyész­ség között, semmi több. Ez pedig sem­mi­lyen módon nem érin­ti a Quaestor-ügyet.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály