Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása

A Leg­főbb Ügyész­ség a 2016. októ­ber 14. nap­ján a Quaestor-ügyben meg­je­lent hír kap­csán az aláb­bi tájé­koz­ta­tást adja.

Valót­la­nul jelent meg a hírek­ben, hogy az ügyész­ség egyik gép­jár­mű­ve­ze­tő­je, aki tava­lyig a Leg­főbb Ügyész­sé­gen dol­go­zott, 200 mil­li­ót vehe­tett ki a cég­ből a Quaes­tor csőd napján.

A való­ság ezzel szem­ben az, hogy a lis­tán sze­rep­lő sze­mé­lyek közül egy név­azo­nos­sá­got muta­tó sze­mély való­ban dol­go­zott gép­jár­mű­ve­ze­tő­ként a Leg­főbb Ügyész­sé­gen, azon­ban - a hírek­kel ellen­tét­ben - a mun­ka­vi­szo­nya több mint 5 évvel ezelőtt meg­szűnt és azóta nem áll egyet­len ügyé­szi szerv­nél sem alkalmazásban.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály