Főoldal » Egyéb kategória » A Legfőbb Ügyészség válasza hálapénz-ügyben

Jog­sza­bály módo­sí­tást kez­de­mé­nye­zett a Leg­főbb Ügyész­ség a Köz­igaz­ga­tá­si és Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­nál, mert a hála­pénz elfo­ga­dá­sá­nak kap­csán fel­me­rü­lő passzív gaz­da­sá­gi vesz­te­ge­tés tény­ál­lá­sá­nak tör­vé­nyi meg­fo­gal­ma­zá­sa nem egy­ér­tel­mű.

A Leg­főbb Ügyész­ség ele­mez­te a Magyar Rezi­dens Szö­vet­ség meg­ke­re­sé­sé­ben fel­vá­zolt jogi prob­lé­mát és arra a követ­kez­te­tés­re jutott, hogy a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 291.§-a nor­ma­szö­ve­gé­nek értel­me­zé­se során mar­káns jogi érvek szól­nak úgy a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, mint annak hiá­nya mel­lett.

A tény­ál­lás jelen­le­gi meg­fo­gal­ma­zá­sa – miu­tán az a fele­lős­ség kér­dé­sé­ben egy­más­sal ellen­té­tes értel­me­zés­nek ad teret – nyil­ván­va­ló­an sérti a jog­biz­ton­ság köve­tel­mé­nyét, ezért a Leg­főbb Ügyész­ség a Köz­igaz­ga­tá­si és Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­nál annak módo­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te.