Főoldal » Hírek » A letartóztatás fenntartását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a várandós házastársát brutálisan megölő férfi ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bíró­ság vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát - azaz a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát - indít­vá­nyoz­ta azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, akit az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel és mag­zat­el­haj­tás bűn­tet­té­vel vádol.

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség emelt vádat azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki­nél a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en olyan tév­kép­zet ala­kult ki, hogy meg­fi­gye­lik, a tele­fon­ját lehall­gat­ják és e mögött a házas­tár­sát sej­tet­te. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tet­től elvá­lik és ennek érde­ké­ben meg­tet­te a szük­sé­ges lépé­se­ket. A férfi 2020. novem­ber 6. nap­ján, a reg­ge­li ébre­dé­sét köve­tő­en a sze­ge­di lakó­há­zá­nak a kony­há­já­ból magá­hoz vett egy nagy­mé­re­tű kony­ha­kést, majd azzal meg­tá­mad­ta a váran­dós fele­sé­gét, akit közel 30 alka­lom­mal test­szer­te nagy erő­vel meg­szúrt. A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te, a férfi cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a mag­zat éle­tét sem lehe­tett megmenteni.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak a kihir­de­té­sé­ig a férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta, mivel az akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő cse­lek­ménnyel is vádolt ket­tős állam­pol­gár­sá­gú férfi vonat­ko­zá­sá­ban tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszélye.

A vég­zés ellen a férfi jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­hoz cím­zett másod­fo­kú átira­tá­ban kifej­tet­te, hogy a bíró­ság tör­vé­nyes indo­kok­kal tar­tot­ta fenn a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, ezért a vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A fel­leb­be­zés­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.