Főoldal » Archív » A lőfegyverrel és lőszerrel visszaéléssel gyanúsított férfi előzetes letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett annak a jász­be­ré­nyi fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint össze­füg­gés­be hoz­ha­tó a Magyar Nem­ze­ti Arc­vo­nal egyik csoportjával.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi jász­be­ré­nyi tar­tóz­ko­dá­si helyén 2016. novem­ber 28-án lőfegy­ver­nek és lőszer­nek minő­sü­lő tár­gya­kat tar­tott, ame­lye­ket ház­ku­ta­tás során a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda mun­ka­tár­sai lefoglaltak.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi össze­füg­gés­be hoz­ha­tó a Magyar Nem­ze­ti Arc­vo­nal­lal. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szer­ve­zet tevé­keny­sé­gé­nek célja az volt, hogy tag­jai a későb­bi­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott cso­por­tok­hoz tar­to­zó sze­mé­lyek - így a mig­rán­sok - ellen, akár erő­szak alkal­ma­zá­sá­val is ellen­sé­ge­sen lép­je­nek fel.

A gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a Fővá­ro­si Főügyész­ség lőfegy­ver­rel, vala­mint lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­nek, továb­bá közös­ség tag­jai elle­ni erő­szak­ra irá­nyu­ló elő­ké­szü­let vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlya, vala­mint a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján a férfi ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, vala­mint a jelen­le­gi ada­tok sze­rint ter­ve­zett bűn­cse­lek­mény vég­hez­vi­te­lé­nek veszé­lye is, ezért a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se indokolt.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­nek kér­dé­sé­ben a mai napon hoz döntést.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda teljesíti.