Főoldal » Archív » A másodfokú ügyészség ellenzi a többszörösen minősülő emberölés miatt kiszabott büntetés enyhítését

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, az előre kiter­vel­ten elkö­ve­tés minő­sí­tő körül­ményének meg­ál­la­pí­tá­sát is, egye­bek­ben az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za az ún. sólyi gyer­mek­gyil­kos­sá­gi ügy­ben.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tat a tör­vény­szék aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 15 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tönbün­te­tésére és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék 2020. feb­ru­ár 5. nap­ján meg­ho­zott nem jogerős íté­lete sze­rint a fia­tal­ko­rú fiú beszél­ge­té­sük során megharagu­dott a kis­lány­ra, ezért elha­tá­roz­ta, hogy bosszú­ból és nemi vágya­i­nak kielé­gítése érde­ké­ben meg­öli a gyer­mek­ko­rú sér­tet­tet. Elha­tá­ro­zá­sát elhú­zó­dó bán­tal­ma­zás mel­lett és a sér­tett­nek szá­mos sérü­lést okoz­va vitte véghez.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je enyhítésért jelen­tettek be fel­leb­be­zé­seket, ame­lye­ket a másod­fo­kú ügyész­ség alap­ta­lan­nak tart.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fokú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, és továb­bi minő­sí­tő körül­mény az előre kiter­vel­ten elkö­ve­tés is. A minő­sí­tő körül­mé­nyek szá­má­ra, a bün­te­tés­ki­sza­bá­si körül­mé­nyek súlyá­ra és nyo­ma­té­ká­ra figye­lem­mel a vád­lot­tal szem­ben a sza­bad­ság­vesz­tés­nek a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő ese­té­ben meg­ha­tá­roz­ha­tó maxi­má­lis mér­ték­ben kisza­bá­sa fel­tét­le­nül szük­sé­ges, a bün­te­tés sem­mi­lyen mér­té­kű eny­hí­té­se nem lehet indo­kolt.