Főoldal » Archív » A másodfokú ügyészség indítványa az ún. tescós rablás és más bűncselekmények miatti ügyben

A koráb­bi íté­let hatá­lyon kívül helye­zé­se után a meg­is­mé­telt eljá­rás­ban a másod­fo­kú eljá­rás­ra a Leg­főbb Ügyész­ség által kije­lölt Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség, az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, az egyes vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek­ben meg­ál­la­pí­tá­sát és bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sát indítványozza.

A meg­is­mé­telt eljá­rás­ban a Fővá­ro­si Tör­vény­szék – a rend­kí­vül nagy ter­je­del­mű ügy­ben 112 tár­gya­lá­si nap után – meg­ho­zott nem jog­erős íté­le­té­ben bűnös­nek mond­ta ki az első­ren­dű vád­lot­tat két rend­be­li, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, másod­ren­dű vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, har­mad­ren­dű vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, negyed­ren­dű vád­lot­tat két rend­be­li, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, hatod­ren­dű vád­lot­tat három rend­be­li, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben és más bűncselekményben.

A bíró­ság első­ren­dű vád­lot­tat, mint vissza­esőt, húsz év fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, másod­ren­dű vád­lot­tat, mint vissza­esőt, tizen­négy év fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, har­mad­ren­dű vád­lot­tat, mint vissza­esőt, tizen­hat év fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, negyed­ren­dű vád­lot­tat, mint több­szö­rös vissza­esőt, élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, hatod­ren­dű vád­lot­tat nyolc év fegy­ház­bün­te­tés­re és nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Első­ren­dű vád­lot­tat az elle­ne társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény, negyed­ren­dű vád­lot­tat az elle­ne társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek, ötöd­ren­dű vád­lot­tat az elle­ne társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény, hatod­ren­dű vád­lot­tat az elle­ne társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vád alól felmentette.

Az íté­let ellen az első­fo­kú ügyész­ség is fel­leb­be­zést jelen­tett be, vala­mennyi vád­lott ter­hé­re, a fel­men­tő ren­del­ke­zé­sek vonat­ko­zá­sá­ban a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, továb­bá súlyo­sabb bün­te­té­sek kisza­bá­sá­ra irá­nyu­ló­an, amely fel­leb­be­zést a másod­fo­kú ügyész­ség fenntartotta.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te a fel­men­té­sek vonat­ko­zá­sá­ban meg­ala­po­zat­lan. A bün­te­té­sek kap­csán pedig, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek tel­jes körű meg­ál­la­pí­tá­sát köve­tő­en, a két­sze­re­sen, illet­ve több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölé­se­ket és más súlyos bűn­cse­lek­mé­nye­ket bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak ese­té­ben – ötöd­ren­dű vád­lott kivé­te­lé­vel – a tör­vény tel­jes szi­go­rá­nak a kihasz­ná­lá­sa, azaz velük szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa szük­sé­ges. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­ren­dű, negyed­ren­dű és hatod­ren­dű vád­lot­tak ese­té­ben a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét is ki kell zárni.