Főoldal » Hírek » A megélhetését katalizátorlopásokból biztosította - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. A férfi rész­ben egye­dül, rész­ben nyolc tár­sá­val 14 eset­ben lopott a motor káros anyag kibo­csá­tá­sá­nak csök­ken­té­sé­re szol­gá­ló kata­li­zá­tort, ami­vel össze­sen 905.000 forint kárt oko­zott a sér­tet­tek­nek 2020 októ­be­re és decem­be­re között Szombathelyen.

A vád­irat sze­rint a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló vád­lott bevon­ta a lopás­ba az édes­ap­ját és az isme­rő­se­it, köz­tük egy fia­tal­ko­rú lányt is. A vád­lott azt mond­ta a tár­sa­i­nak, hogy a kata­li­zá­to­rok könnyen érté­ke­sít­he­tők, így gyor­san, nagy bevé­tel­hez juthatnak.

A vád­lott azzal vette rá a fia­tal­ko­rút, hogy figyel­jen, amíg a lopást vég­re­hajt­ja, hogy azt állí­tot­ta, ebből nem lehet problémája.

A vád­lot­tak éjjel követ­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, álta­lá­ban a sza­bad­ban par­ko­ló autók kipu­fo­gó rend­sze­rét bon­tot­ták meg, de az is elő­for­dult, hogy gará­zso­kat tör­tek fel. Egy eset­ben a pol­gár­őrök meg­za­var­ták őket, és a fia­tal­ko­rút fel is tar­tóz­tat­ták, majd érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, akik lefog­lal­ták tőle az elkö­ve­tés­hez hasz­nált szerszámokat.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nye­ket kiter­ve­lő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.