Főoldal » Hírek » A megerősített védelem se tudta megállítani a tolvajt – fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a Somogy vár­me­gyei fér­fi­ak­kal szem­ben, akik közül a fia­tal fel­nőtt fel­tör­te a biz­ton­sá­gi ajtó­val fel­sze­relt szo­bát, míg a mil­li­ó­kat érő zsák­mány érté­ke­sí­té­sé­nél három társa közreműködött.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal 2021 novem­be­ré­ben már betört két, lakó­kör­nye­ze­té­ben talál­ha­tó csa­lá­di házba, amely ingat­la­nok­ból réz dísz­tá­nyért, vala­mint fűré­sze­ket lopott.

A vád­lott azon­ban 2022 júli­u­sá­ban egy olyan házat sze­melt ki, ahol koráb­ban dol­go­zott, így tudta, hogy a sér­tett hol tart­ja nagy érté­kű arany­ék­sze­re­it. A férfi elő­ször elfor­gat­ta az ingat­lan­ra sze­relt biz­ton­sá­gi kame­rá­kat, majd a nyi­tott pin­ce­ab­la­kon keresz­tül jutott a lak­rész­be, ahol motor­fű­résszel vágott lyu­kat a spe­ci­á­lis ajtóba.

A fia­tal elkö­ve­tő a szo­bá­ból közel 12 mil­lió forint érté­kű éksze­rek­kel távo­zott, amik érté­ke­sí­té­sét már nem egye­dül vitte végbe, hanem abban fel­buj­tó­ként fia­tal­ko­rú társa, továb­bá a zálog­há­zak­ban tör­té­nő eladá­sok­nál két idő­sebb férfi isme­rő­se is közreműködött.

A vád­lot­tak az éksze­rek több­sé­gén még a lopás nap­ján túl adtak, így az érté­kek kisebb része került csak vissza ere­det­ben a sértetthez.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal fel­nőtt vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, fel­nőtt tár­sa­i­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, míg a fia­tal­ko­rú ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban pró­bá­ra bocsá­tás az indítvány.

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a mar­ca­li rend­őrök készí­tet­ték a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén a biz­ton­sá­gi kame­rák­ról és a meg­ron­gált szobaajtóról.