Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A megfelelő gondoskodás hiánya vezetett a sértett halálához - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki­nek élet­tár­sa a súlyos elha­nya­go­lás miatt halt meg.

A vád sze­rint férfi és az asszony élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt.  2015 tava­szán a sér­tett­nél súlyos beteg­sé­get álla­pí­tot­tak meg, egész­sé­gi és fizi­kai álla­po­ta folya­ma­to­san rom­lott, 2019 végé­re tel­je­sen moz­gás­kép­te­len­né vált.

2019-től a vád­lott és élet­tár­sa a mun­ka­adó által meg­vá­sá­rolt kis ingat­lan­ba köl­tö­zött be. Az elkö­ve­tő min­den­nap dol­go­zott, télen reg­gel befű­tött a szo­bá­ban és élel­met tett a sér­tett mellé. A maga­te­he­tet­len asszony nap­köz­ben egye­dül volt. Annak elle­né­re, hogy a férfi tudta azt, hogy élet­tár­sa folya­ma­tos gon­do­zás­ra szo­rul, nem kért segít­sé­get a nő csa­lád­tag­ja­i­tól, illet­ve az önkor­mány­zat­tól sem.

2022. feb­ru­ár 6-án a férfi látta, hogy az élet­tár­sa hal­dok­lik, ezért a szom­szé­dok­tól kért segít­sé­get, akik érte­sí­tet­ték a men­tő­szol­gá­la­tot. A sér­tett az egész­ség­ügyi intéz­mény­ben tör­tént ellá­tá­sa elle­né­re meg­halt, mert a vád­lott hosszú időn keresz­tül elha­nya­gol­ta a gondozását.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.