Főoldal » Archív » A megindult nyomozás sem tartotta vissza a párost attól, hogy folytassák a kábítószerek árusítását

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 33 éves fér­fi­val és egy 24 éves nővel szem­ben, akik a Kapos­vár kör­nyé­kén árul­tak til­tott szereket.

A két vád­lott 2017 év ele­jén kez­dett el kábí­tó­szer­rel keres­ked­ni. A tevé­keny­sé­gü­ket rész­le­tek­be menő­en meg­szer­vez­ték, a nő fel­ada­ta volt az új pszi­cho­ak­tív anya­gok meg­ren­de­lé­se az inter­net­ről, a cso­ma­gok átvé­te­le és keze­lé­se, míg a férfi tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a vevők­kel, akik­nek az ada­go­kat kipor­ci­óz­va - ún. pak­kok­ban – érté­ke­sí­tet­te. A férfi emel­lett mari­hu­á­nát is árult.

Miu­tán a vád­lot­tak a rend­őr­ség látó­te­ré­be kerül­tek, a gép­ko­csi­ju­kat köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, amely­ből nagyobb mennyi­sé­gű til­tott szer és közel 1,5 mil­lió forint kész­pénz került elő. A kábítószer-kereskedést azon­ban az elle­nük indult bün­te­tő­el­já­rás alatt is foly­tat­ták, ezért ami­kor rend­őrök 2018 feb­ru­ár­já­ban ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a vád­lot­tak lakó­he­lyén, ismét több til­tott szert - új pszi­cho­ak­tív anya­got és mari­hu­á­nát – fog­lal­tak le. A fér­fit ezt köve­tő­en őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű és több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban van, fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát beis­me­rő val­lo­má­sa ese­tén a bíró­ság 7 évben álla­pít­sa meg. A nővel szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.