Főoldal » Hírek » A mentőápolóra támadt az ittas férfi – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni, majd meg­üt­ni a men­tőst egy Somogy vár­me­gyei faluban.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott élet­tár­sa csa­lád­já­nál tar­tóz­ko­dott 2022 már­ci­u­sá­ban, ami­kor ita­lo­zás köz­ben aszt­más roha­mot kapott. A férfi álla­po­ta miatt a ház­ban lévők érte­sí­tet­ték az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­la­tot, így kis idő múlva a kiér­ke­ző men­tő­ápo­ló meg is kezd­te a vád­lott ellá­tá­sát. Az ágyon fekvő, ittas ter­helt az aszt­ma­pi­pa befú­já­sát és a vér­nyo­más­mé­rő man­dzset­tá­já­nak fel­he­lye­zé­sét köve­tő­en azon­ban hir­te­len agresszív lett, a sér­tet­tet han­go­san fenye­get­te és szi­dal­maz­ta, majd meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni. A férfi rúgá­sa nem érte el az ápo­lót, ezért az ágy­ból fel­kel­ve letép­te magá­ról a vér­nyo­más­mé­rőt és ököl­lel a sér­tett fejé­nek irá­nyá­ba ütött.

A men­tő­ápo­ló a vád­lott táma­dá­sa elől hátra lépett, így az ütés sem érte el, majd a továb­bi tett­le­ges­sé­get a vád­lott isme­rő­se aka­dá­lyoz­ta meg oly módon, hogy a fér­fit lefogta.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indítványt.

A képen a ter­helt által meg­ron­gált vér­nyo­más­mé­rő látható.

a megrongált vérnyomásmérő