Főoldal » Archív » A migrációs ügyek fogadására felkészültek Baranya megye bírái, ügyészei

A 2015. októ­ber 8. nap­ján élet­be lépő jog­sza­bály­vál­to­zá­sok alap­ján, a határ­zár­ral kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek elbí­rá­lá­sá­ra a Pécsi Járás­bí­ró­ság, illet­ve a Pécsi Tör­vény­szék, vala­mint a hatá­ron lefoly­ta­tott eljá­rá­sok során hozott mene­kült­ügyi hatá­ro­za­tok bíró­sá­gi felül­vizs­gá­la­tá­ra a Pécsi Köz­igaz­ga­tá­si és Mun­ka­ügyi Bíró­ság is ille­té­kes. A Pécsi Tör­vény­szék, a Pécsi Járás­bí­ró­ság, a Pécsi Köz­igaz­ga­tá­si és Mun­ka­ügyi Bíró­ság, vala­mint a Bara­nya Megyei Főügyész­ség a szük­sé­ges lét­szám­mal fel­ké­szült a meg­nö­ve­ke­dett mun­ka­fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra, szük­ség ese­tén mind a bírói mind az ügyé­szi lét­szám növelhető.

Saj­tó­köz­le­mény