Főoldal » Hírek » A mikrobusszal közlekedő vádlott későn fékezett, ezzel élettársa halálát okozta - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki későn vette észre az előt­te lévő, for­gal­mi aka­dály miatt álló jár­mű­sze­rel­vényt, így annak nagy sebes­ség­gel nekiütközött.

A vád­lott 2020. júni­us 11-én, 15 óra­kor egy mik­ro­busszal haladt a meg­en­ge­dett sebes­ség alat­ti tar­to­mány­ban a 4808. számú úton Hosszú­pá­lyi felől Pocsaj irá­nyá­ba. A gép­jár­mű­ben a jobb első ülé­sen az élet­tár­sa uta­zott, mind­ket­ten becsa­tol­ták a biz­ton­sá­gi övet.

Aznap derült, napos idő volt, gyér for­ga­lom, így külső körül­mé­nyek a vád­lot­tat nem gátol­ták a köz­le­ke­dé­si kör­nye­zet meg­fe­le­lő felmérésében.

A vád­lott előtt haladt egy nyer­ges­von­ta­tó a hozzá kap­csolt fél­pót­ko­csi­val, amely for­gal­mi okok miatt meg­állt. A férfi ezt túl későn ész­lel­te, a bal­eset elke­rü­lé­se érde­ké­ben vész­fé­ke­zett, balra kor­mány­zott, ennek elle­né­re neki­üt­kö­zött a fél­pót­ko­csi bal olda­li hátsó sarkának.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az élet­tár­sa olyan több­szö­rös és súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset­ben a vád­lott­nak is 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­sei keletkeztek.

A férfi KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mény­ként jött létre a bal­eset, halt meg a sértett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.