Főoldal » Archív » A Mikulás bál után rúgta mellbe ismerősét egy 18 éves férfi Fulókércsen

A Borsod-Abaúj- Zemp­lén Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

 A vád­lott férfi és a sér­tett 2016 decem­ber ele­jén Fuló­kér­csen közö­sen szó­ra­koz­tak a falu műve­lő­dé­si házá­ban. Innen még egy másik buli­ba is elmen­tek, ahol mind­ket­ten ittas álla­pot­ba kerül­tek. Az éjsza­kai órák­ban a vád­lott és tár­sa­sá­ga kísér­te haza az erő­sen ittas sér­tett fiút.

Házuk kapu­já­ba érve a vád­lott hir­te­len egy kör­íves rúgás­sal mell­be rúgta a sér­tet­tet, aki meg­tán­to­ro­dott, de a kapu­ba érke­ző édes­any­ja meg­fog­ta. A vád­lott a kerí­té­sen keresz­tül még tovább akar­ta ütle­gel­ni isme­rő­sét, de csak annak any­ját talál­ta fejen.

Más­nap reg­gel a sér­tett rosszul­lét­re panasz­ko­dott, ezért kór­ház­ba vit­ték. Itt meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy bor­da­tö­ré­se van és lég­mell is kiala­kult nála, mely élet­ve­szé­lyes­nek minősül.

A sza­bad­lá­bon lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.