Főoldal » Hírek » A motoralkatrész raktár lemezfalát is lefeszítették - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés miatt vádat emelt egy több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki egy moto­ros szak­üz­let udva­rá­ba a kaput leemel­ve bement, majd a rak­tár­épü­let lemez­fa­lát lefe­szít­ve a rak­tár­ból 22 mil­lió forint érték­ben moto­ros fel­sze­re­lé­se­ket és alkat­ré­sze­ket vitt el úgy, hogy az udvar­ban par­ko­ló céges kis­te­her­au­tó rend­szá­mát a saját jár­mű­vé­re fel­sze­rel­ve haj­tott el a helyszínről.

A vád­irat sze­rint a mező­tú­ri férfi – az ügy vád­lott­ja – 2018 szep­tem­be­ré­ben, a nyit­va­tar­tá­si időn túl, egy kecs­ke­mé­ti moto­ros szak­üz­let beke­rí­tett udva­rá­ba a zárt kaput leemel­ve bement és az ott par­ko­ló kis­te­her­au­tó­ról átsze­rel­te a rend­szám­táb­lát a saját autó­já­ra annak érde­ké­ben, hogy a későb­bi­ek­ben a lebu­kás veszé­lyét csökkentse.

Ezt köve­tő­en a vád­lott a jármű rak­te­rét lezá­ró laka­tot, majd az alkat­rész rak­tár lemez­fa­lát is lefe­szí­tet­te és 60 db moto­ros nad­rá­got, 70 pár moto­ros kesz­tyűt, 100 db kor­mányt, 20 db fel­nit és 450 db fék­be­té­tet, emel­lett tömí­tő­sze­le­pe­ket, gumi­ab­ron­cso­kat, vala­mint egy 2,5 mil­lió forint érté­kű krossz­mo­tort vitt el.

A vád­lott a krossz­mo­tort egy isme­rő­sé­nek érté­ke­sí­tet­te, amit utóbb a kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók lefog­lal­tak és a sér­tett­nek kiad­tak, ezál­tal a 22 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kár töre­dé­ke térült meg.

Az ügyész­ség a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fit jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás mel­lett egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.