Főoldal » Archív » A munkadíjat is a fóliasátorban termesztett kannabiszból rendezte

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség átadás­sal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki házá­nak udva­rán két fólia­sá­tor­ban ter­mesz­tet­te a mari­hua­nát, abból édes­any­já­val együtt fogyasz­tott, vala­mint egy har­ma­dik sze­mély­nek mun­ka­díj gya­nánt is adott át.

A vád­lott 2018. évben saját és édes­any­ja fogyasz­tá­sa, vala­mint érté­ke­sí­tés cél­já­ból ken­der növé­nye­ket ter­mesz­tett a tata­bá­nyai házá­nak udva­rán lévő két fólia­sá­tor­ban. A férfi a növé­nye­ket 2018. októ­ber hónap­ban leszü­re­tel­te, amely­ből édes­any­já­val együtt fogyasz­tott, vala­mint 2018. novem­ber 21. nap­ján tör­tént elfo­gá­sá­ig négy alka­lom­mal, alkal­man­ként 20 gramm kan­na­biszt adott át egy har­ma­dik sze­mély­nek. A kábí­tó­szert átve­vő férfi az első két alka­lom­mal fúró­gép és házi­mo­zi javí­tá­sá­ért neki járó mun­ka­díj­ként kapta a vád­lot­tól a mari­hua­nát, ezt köve­tő­en alkal­man­ként 40.000,- Ft-ot fize­tett a ter­mesz­tő­nek.

A nyo­mo­zó ható­ság 2018. novem­ber 21-én a vád­lott ingat­la­ná­ból össze­sen 1082,17 gramm kan­na­biszt fog­lalt le, amely­nek ható­anyag tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak a 94,66%-a.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a kábí­tó­szert ter­mesz­tő férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, úgy őt a bíró­ság 4 év bör­tön­bün­te­tés­re, 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 80.000,- Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült 998.040,- Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.

A nyo­mo­zó ható­ság által a szem­lén készí­tett fotók, és az elkö­ve­tő elfo­gá­sa­kor készí­tett videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetten-ertek-18#7