Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A munkáltatója autóját és több másikat tört össze az ittas sofőr - videóval - a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 40- es éve­i­ben járó szol­no­ki fér­fi­val szem­ben ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a férfi 2023. ápri­lis 18-án, este, Szol­no­kon, a Madách utcá­ban köz­le­ke­dett itta­san a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val, majd ittas­sá­ga miatt az egy­irá­nyú utcá­ban egy­más után négy, az úttest jobb olda­lán kiala­kí­tott vára­ko­zó­he­lye­ken par­ko­ló autó­nak ütkö­zött neki.

A bal­eset követ­kez­té­ben senki sem sérült meg, a gép­ko­csik­ban anya­gi kár keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügy­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.

A vide­ón - egy biz­ton­sá­gi kame­ra által rög­zí­tett - utol­só ütkö­zés látható.