Főoldal » Archív » A nagylóki emberölés negyedik gyanúsítottjának letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Fejér Megyei Főügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak az őri­zet­ben lévő nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. novem­ber 28-án, egy nagy­ló­ki ven­dég­lá­tó­ipa­ri helyen, annak kiszol­gá­ló­ja­ként, a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő három tár­sá­val egy fér­fit leita­tott, a jelen­lé­té­ben a tár­sai a sér­tet­tet szék­hez kötöz­ték, majd magá­ra hagy­ták, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett elhunyt.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott három tár­sá­val együtt az esti órák­ban a sér­tet­tet sze­szes ital­lal leitat­ta, majd a férfi a tera­szon egy szék­ben elaludt. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő három ter­helt, ész­lel­ve a tera­szon alvó sér­tet­tet úgy dön­tött, hogy a szék­hez kötö­zik. Ennek érde­ké­ben az egyik gya­nú­sí­tott a ter­helt­től szi­ge­te­lő­sza­la­got vásá­rolt, majd a ter­helt jelen­lé­té­ben a fér­fi­ra egy másik szé­ket borí­tott, a két szé­ket az abban elhe­lyez­ke­dő sér­tet­tel a kötö­ző­sza­lag­gal átte­ker­te, a vég­tag­ja­it a szé­kek lába­i­hoz, illet­ve kar­fá­i­hoz rög­zí­tet­te. A ter­helt mobil­te­le­fon­já­val a meg­kö­tö­zött sér­tet­tet lefény­ké­pez­te, majd a képet az isme­rő­se­i­nek elküld­te. A fény­kép­fel­vé­tel egy inter­ne­tes közös­sé­gi oldal­ra is fel­ke­rült. A négy gya­nú­sí­tott a zárást köve­tő­en a hely­szín­ről együtt távo­zott, azon­ban az alvó, meg­kö­tö­zött sér­tet­tet magá­ra hagyták.

A moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott, önmen­tés­re kép­te­len férfi az éjsza­ka folya­mán meg­pró­bált a kötö­zés­ből kisza­ba­dul­ni, amely­nek során a szé­kek­kel együtt fel­bo­rult, majd a haj­na­li órák­ban a terasz pad­ló­ján kihű­lés követ­kez­té­ben elhunyt.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, – amely tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés – ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra helye­zé­se ese­tén a bizo­nyí­tást a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, illet­ve a bizo­nyí­té­kok elrej­té­sé­vel megnehezítené.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a mai napon dönt a ter­helt letartóztatásáról.