Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A nagyszülőkhöz kerültek a bántalmazott, elhanyagolt gyerekek

A Dor­mán­don élő szü­lők éve­ken át, rend­sze­re­sen meg­szeg­ték a három kis­ko­rú gyer­me­kük­kel szem­ben fenn­ál­ló neve­lé­si és gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gü­ket, ami miatt a gyer­me­kek fej­lő­dé­se, értel­mi képes­sé­ge jól érzé­kel­he­tő­en elma­radt az élet­ko­ri átlag­tól. Az apa emel­lett a közép­ső gyer­me­két egy alka­lom­mal úgy meg­rúg­ta, hogy a kis­lány elesett és a kar­ját törte. A három tíz év alat­ti gyer­me­ket végül a Füzes­abo­nyi Járá­si Gyám­hi­va­tal azon­na­li intéz­ke­dés­sel az apai nagy­szü­lő­nél helyez­te el. A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a két szü­lőt 3 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel - míg az apát emel­lett véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel is - vádolja.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.15.