Főoldal » Hírek » A NAV egyik felsővezetőjét vette őrizetbe korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt a Központi Nyomozó Főügyészség

Az ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyomozást.

A nyo­mo­zó főügyész­ség a tény­ál­lás tel­jes körű fel­de­rí­té­se és továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se érde­ké­ben teg­nap össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre 13 helyszínen.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy fel­szá­mo­lás alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság koráb­bi műkö­dé­sé­ben érde­kelt vál­lal­ko­zó 2020 ápri­li­sá­ban fel­ke­res­te a vele bizal­mas viszony­ban álló és a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal köz­pon­ti szer­vé­nél veze­tő beosz­tás­ban dol­go­zó hiva­ta­los sze­mélyt, és köz­ben­já­rá­sát kérte a cég­nél folya­mat­ban lévő adó­el­já­rás mielőb­bi befe­je­zé­sé­ben. Mind­ez­zel azt akar­ták elér­ni, hogy az eljá­rás foly­ta­tá­sa ne fed­jen fel olyan pénz­ügyi vissza­élé­se­ket, ame­lyek az adott vál­lal­ko­zá­son túl­me­nő­en annak part­ner cége­it is érintik.

A hiva­ta­los sze­mély azt aján­lot­ta a vál­lal­ko­zó­nak, hogy az érin­tett cég ren­dez­ze adó­tar­to­zá­sát, majd az adó­el­já­rást foly­ta­tó adó­ha­tó­ság­nál veze­tő pozí­ci­ó­ját fel­hasz­nál­va elér­te, hogy soron kívül meg­kezd­jék az eljá­rás lezárását.

A vál­lal­ko­zó – elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk alap­ján – a segít­sé­gért egy 342 ezer forint érté­kű mobil­te­le­font adott át a NAV vezetőnek.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­lal együtt­mű­kö­dés­ben foly­ta­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tott akci­ó­ban a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség állo­má­nya is közreműködött.

Az ügyész­ség a veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mélyt és a vál­lal­ko­zót gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, elren­del­te őri­ze­tü­ket és indít­vá­nyoz­za letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét. A gya­nú­sí­tot­tak tagad­ták a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal éltek a gya­nú­sí­tás ellen.