Főoldal » Hírek » A negyedik ittas vezetése miatt végrehajtandóra ítélték- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Negyed­szer­re veze­tett alko­hol­tól befo­lyá­solt álla­pot­ban a győri férfi, ezért jog­erő­sen egy év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te őt a bíró­ság.

A Győri Járá­si Ügyész­ség negyed­szer­re vádol­ta meg a fér­fit ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel.

Az első alka­lom­mal elkö­ve­tett ittas jár­mű­ve­ze­tés és jármű önké­nyes elvé­te­le miatt a jelen­leg 51 éves férfi 2017 tava­szán nyolc hónap sza­bad­ság­vesz­tést kapott három évre fel­füg­geszt­ve, vala­mint két évre eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től. A másod­szor elkö­ve­tett ugyan­ilyen két bűn­cse­lek­mény miatt 2018 őszén 90 nap elzá­rás­ra, 300 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra és újabb két év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te őt a bíró­ság.

A férfi azon­ban az elzá­rás érde­ké­ben nem jelent meg a kije­lölt büntetés-végrehajtási inté­zet­ben, így körö­zés nyo­mán fog­ták őt el a rend­őrök. Elfo­gá­sa­kor, 2019 tava­szán alko­hol­tól köze­pe­sen befo­lyá­solt álla­pot­ban veze­tett egy autót, a koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás ideje alatt.

2020. tava­szán férfi ismét ittas álla­pot­ban veze­tett autót, ugyan­csak köze­pe­sen befo­lyá­solt álla­pot­ban.

Utób­bi két cse­lek­mé­nyé­ért a Győri Járás­bí­ró­ság egy év sza­bad­ság­vesz­tés­re, két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, emel­lett elren­del­te a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let jog­erős.