Főoldal » Archív » A német hatóságok által kibocsátott elfogatóparancs alapján őrizetbe vett német férfi ideiglenes átadási letartóztatását indítványozza a Fővárosi Főügyészség

A fér­fit a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság vette őri­zet­be 2017. május 15-én, Sop­ron terü­le­tén.

A német állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben a német ható­sá­gok bocsá­tot­tak ki euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot több, össz­bün­te­tés­be fog­lalt íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs és a kap­cso­ló­dó ira­tok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elfo­ga­tó­pa­rancs vég­re­haj­tá­sá­nak nincs tör­vé­nyi aka­dá­lya, ezért indít­vá­nyoz­za a német állam­pol­gár ide­ig­le­nes átadá­si letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

Az ide­ig­le­nes átadá­si letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se tár­gyá­ban a Fővá­ro­si Tör­vény­szék a hol­na­pi napra tűzött ki tár­gya­lást.