Főoldal » Archív » A nemzeti vagyon védelmében lépett fel az ügyészség

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a nem­ze­ti vagyon védel­me érde­ké­ben két, a valós érté­ké­nél lénye­ge­sen ala­cso­nyabb áron érté­ke­sí­tett önkor­mány­za­ti ingat­lan­ra kötött adás­vé­te­li szer­ző­dés érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben indí­tott pol­gá­ri pert a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék előtt. 

Az ügyész a köz­ér­dek­ben oko­zott sére­lem meg­szün­te­té­se érde­ké­ben jogo­sult arra, hogy a szer­ző­dés sem­mis­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt kere­se­tet indít­son. Jelen eset­ben az ügyész­ség a szer­ző­dő felek­kel, mint alpe­re­sek­kel szem­ben azért for­dult a bíró­ság­hoz, mert az egyik Balaton-parti tele­pü­lés önkor­mány­za­ta a tulaj­do­ná­ban álló és a nem­ze­ti vagyon részét képe­ző ingat­la­no­kat az érték­ará­nyos­ság köve­tel­mé­nyé­nek, ezen keresz­tül a közös­ség érde­ké­nek, és így a jóer­kölcs­nek a meg­sér­té­sé­vel értékesítette.

Az önkor­mány­zat képviselő-testülete 2019 ele­jén dön­tött a régeb­ben isko­la­ként, illet­ve sport­te­lep­ként hasz­no­sí­tott ingat­la­nok nyil­vá­nos pályá­zat útján tör­té­nő érté­ke­sí­té­sé­ről. Az önkor­mány­zat végül 2019 máju­sá­ban a pályá­za­ti kiírás­ban sze­rep­lő összeg­nél pár tíz­ezer forint­tal maga­sabb vétel­árat aján­ló pályá­zó­val kötött adás­vé­te­li szer­ző­dést, hol­ott a frek­ven­tált helyen lévő, jó lehe­tő­sé­gek­kel bíró ingat­lan érté­ke ez idő tájt a szer­ző­dé­ses vétel­ár­nak több, mint a három­szo­ro­sa volt.

Miként azt Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nye rög­zí­ti, a helyi önkor­mány­zat tulaj­do­na nem­ze­ti vagyon. Keze­lé­sé­nek és védel­mé­nek célja a köz­ér­dek szol­gá­la­ta, a közös szük­ség­le­tek kielé­gí­té­se, a ter­mé­sze­ti erő­for­rá­sok meg­óvá­sa, vala­mint a jövő nem­ze­dé­kek szük­ség­le­te­i­nek figye­lem­be véte­le. Az ügyész­ség kere­se­té­ben mind­ezt szem előtt tart­va, azt a körül­ményt sem hagy­ta figyel­men kívül, hogy az egyik ingat­la­non talál­ha­tó épü­let, kerí­tés és kapu, mint nyil­ván­tar­tott műem­lé­ki érték, álta­lá­nos véde­lem alatt áll, és így meg­óvá­sa szin­tén foko­zott közérdek.