Főoldal » Archív » A nevelőapját zsarolta

A sze­ge­di férfi 2010. szep­tem­be­re és 2013. szep­tem­be­re között több alka­lom­mal a sze­ge­di lak­he­lyén bán­tal­maz­ta - fején, mell­ka­sán meg­ütöt­te, ille­tő­leg lábon rúgta - a vele együtt élő 70 éves neve­lő­ap­ját azért, hogy a részé­re külön­bö­ző nagy­sá­gú pénz­össze­ge­ket adjon át. A Sze­ge­di Járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03 06 neve­lő­ap­ját zsa­ro­ló férfi