Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A nő elköltözése se akadályozta meg a további bántalmazását – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kap­cso­la­ti erő­szak, zak­la­tás és lopás miatt emelt vádat azzal a dél-somogyi fér­fi­val szem­ben, aki több­ször meg­ver­te és tele­fo­non zak­lat­ta volt élet­tár­sát, továb­bá tűzi­fát lopott, majd adott el lakó­he­lyén.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott évek óta élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel, közös gyer­me­kük is szü­le­tett, de kap­cso­la­tuk 2022 nya­rán meg­rom­lott, ezért a nő albér­let­be köl­tö­zött.

A férfi nehe­zen dol­goz­ta fel a sza­kí­tást, a sér­tet­tet több­ször fel­ke­res­te. A ter­helt talál­ko­zá­sa­ik során azon­ban nem tudta indu­la­tát fékez­ni és a nőt albér­le­té­ben, mun­ka­he­lyén, majd – már egy másik falu­ban lévő – lakó­he­lyén is meg­ver­te. A vád­lott a veré­se­ken túl tele­fon­hí­vá­sai során meg­ölés­sel fenye­get­te volt élet­tár­sát.

A fér­fi­nek továb­bá lopás miatt is felel­nie kell, mivel közel 200.000 forint érté­kű tűzi­fát vágott ki lakó­he­lyé­nek köze­lé­ben, ami­nek egy részét elad­ta, a másik részét pedig fel­hasz­nál­ta.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.  

A fény­ké­pet a bar­csi rend­őrök készí­tet­ték a lopott tűzi­fá­ról.

A lopott fa