Főoldal » Archív » A nő védte a táskáját, de a rabló eltörte a karját

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze indít­vá­nyoz­ta egy 31 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát rab­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt.

A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019. május hónap utol­só nap­ja­i­ban, a haj­na­li órák­ban egy sörö­ző kör­nye­ze­té­ben elbúj­va meg­vár­ta, ami­kor a pul­tos­ként dol­go­zó nő bezár­ja a szó­ra­ko­zó­he­lyet, és a jár­dán hala­dó sér­tett elé kiug­rott, a tás­ká­ját köve­tel­ve tőle.

A nő ezt meg­ta­gad­ta, ekkor a gya­nú­sí­tott egy bot­tal, több alka­lom­mal a bal alkar­já­ra ütött, és így meg­sze­rez­te a tás­kát a benne lévő 5 500 Ft össze­gű kész­pénz­zel, sze­mé­lyes ira­tok­kal, par­füm­mel, mobil­te­le­fon­nal, tele­fon­töl­tő­vel és kulcs­cso­mók­kal, össze­sen 30.000 Ft értékben.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló alkar­tö­rést szen­ve­dett el.

A cse­lek­mény után két napra Girincs tele­pü­lé­sen a gya­nú­sí­tot­tal szem­be­ni rend­őri intéz­ke­dés alkal­má­val ruhá­zat átvizs­gá­lás­kor az eltu­laj­do­ní­tott mobil­te­le­fon lefog­la­lás­ra került.

A gya­nú­sí­tott továb­bá 2019. már­ci­us hónap máso­dik felé­ben, ille­tő­leg végén, a haj­na­li órák­ban betört a Tisza­új­vá­ros­ban az egyik szer­szám­bolt­ba, és onnan két darab ben­zin­mo­to­ros lánc­fű­részt tulaj­do­ní­tott el össze­sen 197.800 Ft érték­ben, vala­mint Tisza­új­vá­ros­ban, a haj­na­li órák­ban az egyik sörö­ző­ben ide­ig­le­ne­sen őri­zet­le­nül hagyott női tás­kát tulaj­do­ní­tott el a benne lévő 80.000 Ft kész­pénz­zel, bank­kár­tyá­val, sze­mé­lyes ira­tok­kal és arany­kar­lánc­cal, össze­sen 335.000 Ft értékben.

A gya­nú­sí­tott több­szö­rös vissza­eső, és jelen­leg is két másik bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt áll, ame­lyek lopás vét­sé­ge, ille­tő­leg magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt van­nak elle­ne folyamatban.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né a sér­tet­tet vagy más sze­mé­lye­ket meg­fé­lem­lít­ve, ille­tő­leg ugyan­csak meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el – letar­tóz­ta­tá­sát 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.