Főoldal » Hírek » A nyílt utcán akart leszúrni egy férfit a gyanúsított - Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség annak a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint 2022. szep­tem­ber 14-én reg­gel az utcán kést ránt­va akart leszúr­ni egy isme­rő­sé­vel beszél­ge­tő fér­fit Ajkán.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő min­den elő­ze­tes ok nél­kül kia­bál­ni kez­dett az egyik ABC-üzlet előt­ti terü­le­ten, majd a közel­ben kol­lé­gá­já­val beszél­ge­tő sér­tett felé indult. Ami­kor oda­ért hozzá, az arcá­ba ordí­tott, hogy leszúr­ja. Gyors moz­du­lat­tal az övé­ből egy bics­kát vett elő, melyet kinyi­tott, és nagy erő­vel a férfi szíve felé szúrt.

A sér­tett­nek sike­rült kivé­de­nie a szú­rást, majd pró­bál­ta lefog­ni a gya­nú­sí­tot­tat, aki tovább­ra is táma­dott és folya­ma­to­san a férfi meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tő­zött, még azt köve­tő­en is, hogy dula­ko­dá­suk során mind­ket­ten a föld­re kerültek.

Az elkö­ve­tő köz­ben kisza­ba­dult a sér­tett szo­rí­tá­sá­ból, aki ezért mene­kül­ni pró­bált, ám a férfi utána futott, és a kés­sel hado­nász­va mind­ad­dig meg­ölés­sel fenye­get­te, amíg vala­ki azt nem kia­bál­ta, hogy „Jön a rend­őr­ség!”, mely­nek hal­la­tán elsza­ladt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kisebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, amely­nek a nyo­mo­zá­si bíró helyt adott és a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés nem végleges.