Főoldal » Hírek » A nyílt utcán akart leszúrni egy férfit a vádlott - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, ron­gá­lás vét­sé­ge és kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki alko­hol és kábí­tó­szer hatá­sa alatt, 2022. szep­tem­ber 14-én reg­gel Ajkán, az utcán le akart szúr­ni egy isme­rő­sé­vel beszél­ge­tő fér­fit, majd a kés­sel kivág­ta a sér­tett és egy másik férfi gép­ko­csi­já­nak kerekeit.

A vád­irat sze­rint a sze­szes ital­tól és kábí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő min­den elő­ze­tes ok nél­kül kia­bál­ni kez­dett az egyik ABC-üzlet előt­ti terü­le­ten. Ezután meg­lát­ta a közel­ben kol­lé­gá­já­val beszél­ge­tő sér­tet­tet és felé indult, miköz­ben ordít­va vonta őket kér­dő­re, hogy miért vigyo­rog­nak. A sér­tett erre meg­kér­dez­te, hogy mi a prob­lé­má­ja és kérte a vád­lot­tat, hogy men­jen el. A férfi ezzel szem­ben köz­vet­le­nül elé állt és az arcá­ba ordí­tot­ta, hogy leszúr­ja. Ezzel egy­ide­jű­leg a nad­rág­ja övé­ből pedig elő­vett egy bics­kát, azt kinyi­tot­ta és hatá­ro­zott, erő­tel­jes moz­du­lat­tal a sér­tett szíve felé szúrt.

A sér­tett­nek sike­rült kivé­de­nie a szú­rást, és pró­bál­ta lefog­ni a tovább­ra is őt táma­dó, ölés­sel fenye­ge­tő­dző vád­lot­tat. Dula­ko­dá­suk során mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, azon­ban a vád­lott­nak sike­rült kisza­ba­dul­nia a sér­tett fogá­sá­ból. A sér­tett ezért mene­kül­ni akart, ám az elkö­ve­tő utána futott és a kés­sel hado­nász­va meg­ölés­sel fenye­get­te, míg­nem a rend­őr­ség érke­zé­sé­nek híré­re elsza­ladt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kisebb, hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott a mene­kü­lé­se során a késé­vel kivág­ta a sér­tett egy köze­li par­ko­ló­ban álló gép­ko­csi­já­nak két gumi­ab­ron­csát, vala­mint mint­egy 50 méter­rel odébb egy másik sér­tett autó­já­nak kere­ke­it is tönk­re­tet­te, akire sze­mé­lyes okból haragudott.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indítványozta.