Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » A nyílt utcán féltékenységből verték meg haragosukat – videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen­lá­ba­su­kat össze­ve­rő test­vér­pár­ral szemben.

A vád­lott és test­vé­re a ceg­lé­di posta épü­le­te előtt ültek egy gép­ko­csi­ban, ami­kor meg­pil­lan­tot­ták hara­go­suk pár­ját az utcán. Az egyik férfi oda­ment és meg­szó­lí­tot­ta a höl­gyet, meg­kér­dez­te tőle, hogy pár­kap­cso­lat­ban van-e isme­rő­sük­kel, majd meg­fe­nye­get­te, hogy ha meg­tud­ja, hogy igen, akkor meg­ve­ri, és rágyújt­ja a házát. Nagy­já­ból ezzel egy idő­ben a posta elé ért a nő párja is. A vád­lot­tak ész­re­vet­ték, és indu­la­to­san oda­men­tek a kocsi­já­hoz. Ezt látva a férfi a veze­tő­ülés­ből ki akart száll­ni, de az egyik vád­lott bele­rú­gott a gép­ko­csi ajta­já­ba, majd kirán­gat­ták az autó­ból és a föld­re lök­ték. A föl­dön meg­rug­dos­ták, ököl­lel ütöt­ték, miköz­ben azt kia­bál­ták, hogy megölik.

A férfi bán­tal­ma­zá­sát végül csak a sér­tett pár­já­nak sírá­sa és kér­le­lé­se miatt hagy­ták abba, továb­bá ész­re­vet­ték azt is, hogy az utcán már a járó­ke­lők figye­lik őket.

A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A két férfi cse­lek­mé­nye miatt a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Ceg­lé­di Járásbíróságon.