Főoldal » Archív » A nyílt utcán késeltek meg egy férfit Budapesten - életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rint egy huszon­hét éves férfi a X. kerü­let­ben szó­lal­ko­zott össze a sér­tet­tel, majd ennek során egy kés­sel több­ször meg­szúr­ta a másik fér­fit, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A sér­tett 2016. júli­us 5-én a dél­előt­ti órák­tól kezd­ve több alka­lom­mal betért egy X. kerü­le­ti dohány­bolt­ba, hogy alko­holt vegyen magá­nak. Az elfo­gyasz­tott alko­hol hatá­sá­ra ezután több olyan ember­be is bele­kö­tött, aki­ről úgy tudta, hogy vala­mi­lyen dro­got fogyaszt, mivel rend­kí­vül zavar­ta az, hogy az utcán és a köz­te­re­ken nyíl­tan kábí­tó­szert árul­nak és fogyasztanak. 

Az egyik ilyen jele­ne­tet látta a vád­lott is, aki egy több fős tár­sa­ság tag­ja­ként oda­lé­pett a sér­tett­hez, majd közöt­tük heves szó­vál­tás ala­kult ki, mert a sér­tett meg volt győ­ződ­ve arról, hogy a vád­lott­nak is köze van kábí­tó­sze­rek­hez, és ezt szóvá tette neki, illet­ve fel­szó­lí­tot­ta, hogy emi­att hagy­ja el a környéket.

Egy köze­li vil­la­mos­meg­ál­ló­ban a két férfi között kiala­kult konf­lik­tus már dula­ko­dás­ba tor­kol­lott. A sér­tett végül elin­dult a másik irány­ba, a vád­lott azon­ban utána ment, majd ami­kor utol­ér­te a fér­fit, a kezé­ben tar­tott kés­sel két­szer meg­szúr­ta, illet­ve több­ször ököl­lel meg is ütöt­te őt. Az üté­sek és szú­rá­sok hatá­sá­ra a sér­tett a föld­re esett, a vád­lott azon­ban még ekkor is foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­sát, a kés­sel több helyen megsebesítette. 

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, a kiér­ke­ző men­tők őt kór­ház­ba szállították.

Az elkö­ve­tőt a Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja,  amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.