Főoldal » Hírek » A nyílt utcán támadtak meg egy fiatal nőt Újbudán - az ügyészség a külföldi férfit bíróság elé állította - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 24 éves nigé­ri­ai állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt, Újbu­dán támadt rá egy haza­fe­lé sétá­ló fia­tal nőre, aki­nek több­ször meg­ra­gad­ta és lefog­ta a kezét, majd húzta és rán­gat­ta a rémült nőt, miköz­ben han­go­san kia­bált is vele. A bíró­ság a fér­fit 1 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re felfüggesztette. 

A vád sze­rint a vád­lott 2023. feb­ru­ár 12-én kora reg­gel a XI. kerü­let, Szent Gel­lért téri vil­la­mos­meg­ál­ló­nál, ango­lul leszó­lí­tot­ta a sér­tet­tet és útba­iga­zí­tást kért tőle, amit a nő meg­adott, majd tovább­ment. A vád­lott követ­te a haza­fe­lé tartó nőt, és folya­ma­to­san ango­lul beszélt hozzá, amit azon­ban a sér­tett figyel­men kívül hagyott, és haladt tovább. A fér­fit a sér­tett közöm­bös­sé­ge fel­ide­ge­sí­tet­te, ezért elkez­dett kia­bál­ni a nővel, aki nagyon meg­ijedt, ezért elő­ször vissza­for­dult a vil­la­mos­meg­ál­ló irá­nyá­ba, fel­szállt egy ott vára­ko­zó vil­la­mos­ra, de rög­tön le is szállt, majd futva pró­bált mene­kül­ni a vád­lott elől. A vád­lott a sér­tett után futott, majd ami­kor a Bar­tók Béla úton utol­ér­te őt, hátul­ról meg­ra­gad­ta a kezét és han­go­san kia­bál­ni kez­dett vele. A sér­tett pró­bál­ta kisza­ba­dí­ta­ni magát a férfi fogá­sá­ból, aki azon­ban nem enged­te el őt, hanem tovább­ra is erő­sen szo­rí­tot­ta a csuk­ló­ját, majd elkezd­te húzni, rán­gat­ni a sér­tet­tet vissza­fe­lé, a Szent Gel­lért tér irá­nyá­ba.  Több perc is eltelt, mire a sér­tett ki tudta sza­ba­dí­ta­ni magát a férfi szo­rí­tá­sá­ból, és fel tudta hívni az édes­any­ját. A vád­lott ekkor azon­ban újra rátá­madt, erő­sen meg­fog­ta a sér­tett mind­két kezét, és folya­ma­to­san kia­bált vele.

A sér­tett segít­sé­gé­re kelt egy járó­ke­lő, aki pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni a vád­lot­tat, majd erő­vel kisza­ba­dí­tot­ta a sér­tett kezét a táma­dó fogá­sá­ból. A vád­lott ekkor a fér­fit tenyér­rel több­ször meg­ütöt­te, majd ismét a sér­tett után futott, és újra meg­ra­gad­ta a nő kezét. A sér­tett végül az ott­ho­na előtt, az édes­any­ja segít­sé­gé­vel - aki már a ház előtt várta -, ki tudta sza­ba­dí­ta­ni magát a vád­lott fogá­sá­ból, és be tudott mene­kül­ni a házba. A táma­dót a rend­őrök a hely­szín köze­lé­ben elfogták.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A vád­lott a tár­gya­lá­son tel­jes körű beis­me­rő val­lo­mást tett, a tet­tét ittas­ság­gal magya­ráz­ta és meg­bá­ná­sát fejez­te ki. A tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 1 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott Magyar­or­szág­ról tör­té­nő, hatá­ro­zott tar­tal­mú kiuta­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott a sér­tet­tel dula­ko­dik, majd ami­kor a sér­tett védel­mé­re kelő sze­mély - miu­tán őt a vád­lott meg­ütöt­te - kisza­lad az útra, a vád­lott pedig ezután a sér­tett után fut.