Főoldal » Hírek » A nyomkövetőt leszedve Spanyolországba szökött a többszörös visszaeső férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 feb­ru­ár­já­ban egy Kis­kő­rös kör­nyé­ki köz­ség­ben bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt egy kábí­tó­sze­res bűn­ügy­ben, de a nyom­kö­ve­tőt eltá­vo­lí­tot­ta és Spa­nyol­or­szág­ba szökött.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, bün­te­tett elő­éle­tű férfi kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt volt letar­tóz­ta­tás­ban. A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség 2018 ápri­li­sá­ban vádat emelt elle­ne, majd a Buda­ör­si Járás­bí­ró­ság 2018 szep­tem­be­ré­ben meg­szün­tet­te a letar­tóz­ta­tá­sát és bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el vele szemben.

A bíró elő­ír­ta a vád­lott­nak, hogy Bács-Kiskun megye terü­le­tét enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el és min­den ked­den és csü­tör­tö­kön reg­gel sze­mé­lye­sen jelent­kez­zen a Kis­kő­rö­si Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon. A bíró­ság azt is elren­del­te, hogy a rend­őr­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­i­nak a betar­tá­sát a vád­lott moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel, nyom­kö­ve­tő­vel is ellenőrizze.

A Buda­ör­si Járás­bí­ró­ság a kábí­tó­sze­res bűn­ügy­ben 2019. feb­ru­ár 19-én tár­gya­lás­ra idéz­te a vád­lot­tat. A férfi azon­ban a tár­gya­lás­ra nem ment el, ehe­lyett leszed­te magá­ról a nyom­kö­ve­tőt és enge­dély nél­kül Spa­nyol­or­szág­ba távozott.

A vád­lot­tal szem­ben emi­att 2019 máju­sá­ban euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, ami alap­ján 2020. augusz­tus 7-én Spa­nyol­or­szág­ban elfog­ták. A nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­nek köszön­he­tő­en a szö­ke­vényt 2020. októ­ber 1-én Buda­pest­re szál­lí­tot­ták, ahol a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren a magyar ható­sá­gok átvették.

A vád­lott jelen­leg a buda­ör­si bűn­ügy­ben jog­erő­sen kisza­bott fegy­ház­bün­te­té­sét tölti, őt a járá­si ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.