Főoldal » Archív » A nyomozás folytatását rendelte el az ügyészség egy V. kerületi iskolai alapítvány tanárát érintő sikkasztási ügyben

A nyo­mo­zó ható­ság az ügy­ben foly­ta­tott nyo­mo­zást – aho­gyan arról a sajtó is beszá­molt – 2017 októ­be­ré­ben szün­tet­te meg bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban. Az ügyész­ség a dön­tést hiva­tal­ból felül­vizs­gál­ta, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a nyo­mo­zás foly­ta­tá­sa indokolt.

A sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a gyanú sze­rint egy V. kerü­le­ti isko­la egyik taní­tó­ja az isko­lai ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak tag­ja­ként, 2016 máju­sa és 2017 már­ci­u­sa között össze­sen mint­egy 4 mil­lió forint ala­pít­vá­nyi pénz­zel a saját­ja­ként ren­del­ke­zett. A férfi később - a nyo­mo­zás meg­in­dí­tá­sát köve­tő­en -, 2017 máju­sá­ban ebből az összeg­ből csak­nem 3,8 mil­lió forin­tot vissza­fi­ze­tett az Alapítványnak.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást 2017 ápri­li­sá­ban ren­del­te el a Buda­pes­ti V. kerü­le­ti Rend­őr­kap­tány­ság, majd a fér­fit az ügy­ben gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A gya­nú­sí­tott által elő­adott véde­ke­zés, és nyo­mo­zás során beszer­zett egyéb ada­tok alap­ján a nyo­mo­zó ható­ság arra a meg­ál­la­pí­tás­ra jutott, hogy nem álla­pít­ha­tó meg bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se és az eljá­rás foly­ta­tá­sá­tól sem vár­ha­tó ered­mény, ezért a nyo­mo­zást 2017 októ­be­ré­ben megszüntette.

A nyo­mo­zás fel­ügye­le­tét ellá­tó Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nyo­mo­zás meg­szün­te­té­sé­ről hozott hatá­ro­za­tot és az ügy­ben kelet­ke­zett ira­to­kat hiva­tal­ból felül­vizs­gál­ta. Ennek ered­mé­nye­ként az ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a meg­szün­te­tés­re idő előtt került sor, a bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja ugyan­is tovább­ra is fenn­áll, és van­nak még olyan nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nyek, ame­lye­ket a tény­ál­lás tel­jes körű tisz­tá­zá­sa, vala­mint a meg­ala­po­zott dön­tés érde­ké­ben el kell végezni.

Erre tekin­tet­tel a kerü­le­ti ügyész­ség a meg­szün­te­tő hatá­ro­za­tot hiva­tal­ból hatá­lyon kívül helyez­te és a nyo­mo­zás foly­ta­tá­sát ren­del­te el.

Az eljá­rás­ban koráb­ban kihall­ga­tott férfi az ügy­nek tovább­ra is gyanúsítottja.