Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » A nyomozás szakaszai
A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény a nyo­mo­zást két rész­re - fel­de­rí­tés­re és vizs­gá­lat­ra - oszt­ja. A két sza­kasz közöt­ti határ­vo­na­lat a gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sa jelen­ti.
 
A fel­de­rí­tés során a nyo­mo­zás ura a nyo­mo­zó ható­ság. Az ügyész­ség ekkor kizá­ró­lag garan­ci­á­lis, jog­vé­del­mi fel­ada­to­kat lát el.
 
A gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sa után, a vizs­gá­la­ti sza­kasz­ban, az ügyész már azt is meg­ha­tá­roz­hat­ja, hogy milyen nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nye­ket végez­zen a nyo­mo­zó ható­ság.
 
Továb­bi infor­má­ci­ók: http://ugyeszseg.hu/az-ugyeszsegrol/feladata/