Főoldal » Hírek » A padláson keresztül jutott be a házba a visszaeső betörő- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 42 éves kál­lói fér­fi­val szem­ben, aki a pad­lá­son keresz­tül jutott be egy házba, ahon­nan több műsza­ki cik­ket lopott el.

A vád sze­rint a férfi 2020 ápri­li­sá­nak egyik éjje­lén egy álta­la is tudot­tan lakat­lan házba tört be. Előbb az abla­ko­kat pró­bál­ta fel­fe­szí­te­ni, de ez nem sike­rült neki, ezért a ház mögöt­ti fészer ajta­ját fel­fe­szít­ve az ott talál­ha­tó pad­lás­fel­já­rón keresz­tül jutott elő­ször a ház pad­lás­te­ré­be, majd a ház kony­há­já­ba veze­tő fel­já­ró meg­bon­tá­sá­val az ingatlanba.

A házat végig­ku­tat­ta, majd onnan egy abla­kon keresz­tül kijut­va eltu­laj­do­ní­tott egy tévét, két fűnyí­rót, egy fúró­gé­pet, vala­mint egy kis mére­tű sarokcsiszolót.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a külö­nös vissza­eső fér­fit a bíró­ság ítél­je bör­tön­bün­te­tés­re, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült 438.483 Ft bűn­ügyi költ­ség, vala­mint a sér­tett 231.000 Ft-os kárá­nak megfizetésére.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.