Főoldal » Archív » A panaszjog határai - emberöléssel nem lehet fenyegetőzni

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a jog­erős bíró­sá­gi dön­té­sek felül­vizs­gá­la­tát kez­de­mé­nyez­te a Kúri­á­nál az ember­ölés­sel fenye­ge­tő­ző, ám a vád alól bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban fel­men­tett elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érdekében.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott lakó­he­lyén egy csa­lád­dal olyan konf­lik­tu­sok­ba keve­re­dett, ame­lyek miatt rend­őr­sé­gi eljá­rá­sok indul­tak. A vád­lott az ügye­i­ben intéz­ke­dő két rend­őr­tiszt eljá­rá­sá­val nagyon elé­ge­det­len volt, ezért panasszal élt a rend­őrök parancs­no­ka felé - siker­te­le­nül. A vád­lott ezután már a rendőr-főkapitánysághoz for­dult, bead­vá­nyá­ban a rend­őr­tisz­tek fegyel­mi fele­lős­ség­re voná­sát köve­tel­te, és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy amennyi­ben nem kap­nak bün­te­tést, meg­öle­ti őket.

A meg­ölés­sel fenye­ge­tő panasz­be­ad­vány miatt emelt vád ügyé­ben eljá­ró Mis­kol­ci Tör­vény­szék, majd a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la állás­pont­ja sze­rint a fenye­ge­tés nem volt komoly. Féle­lem kel­té­sé­re azért volt alkal­mat­lan, mivel sem fegyel­mi eljá­rás elren­de­lé­se iránt, sem a rend­őr­tisz­tek sze­mé­lyi védel­mé­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben nem tör­tént ható­sá­gi intéz­ke­dés. A bíró­sá­gok a leve­let „erköl­csi­leg elíté­len­dő” panasz­be­ad­vány­nak minő­sí­tet­ték, amellyel a vád­lott sem­mi­lyen bűn­cse­lek­ményt nem való­sí­tott meg.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott tör­vé­nyes ügy­fé­li jogá­val élt, ami­kor fegyel­mi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett a rend­őrök ellen, a fel­té­tel­hez kötött indít­vány tar­tal­ma azon­ban törvénysértő.

A véle­mény­nyil­vá­ní­tás alkot­má­nyos alap­jog, Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nye a jog­or­vos­la­ti jogot is biz­to­sít­ja. Bár­ki­nek jogá­ban áll bár­mi­lyen véle­ményt nyil­vá­ní­ta­ni, amennyi­ben azzal tör­vény által védett köz­ér­de­ket vagy magán­ér­de­ket nem sért. Hiva­ta­los sze­mély erő­sza­kos meg­tor­lás­sal (meg­ölés­sel) fenye­ge­té­se azon­ban az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint bün­te­tő tör­vény­be ütkö­ző maga­tar­tás, amely miatt az elkö­ve­tő fele­lős­ség­gel tartozik.

 A vád­lott ugyan­is a fegyel­mi jog­kör gya­kor­ló­ját súlyos fenye­ge­tés­sel akar­ta kény­sze­rí­te­ni olyan mun­kál­ta­tói intéz­ke­dés­re, amely­nek a fel­té­te­lei nem áll­tak fenn, így hiva­ta­li bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re kény­sze­rí­tet­te volna.