Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » A párjával kéretlenül ismerkedni szándékozó férfinek okozott súlyos sérüléseket a vádlott - mindkét kezét eltörte - FOTÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 40 éves bar­csi fér­fi­val szem­ben, aki az élet­tár­sá­val meg­is­mer­ked­ni szán­dé­ko­zó fér­fit bán­tal­ma­zott az utcán.

A sér­tett hosszabb ideje meg sze­re­tett volna ismer­ked­ni a vád­lott élet­tár­sá­val, ezért több­ször is elsé­tált a vád­lott és párja lakó­há­za felé. A nőt zavar­ta a sér­tett maga­tar­tá­sa, mely­ről beszá­molt a vád­lott­nak is.

A férfi és párja 2019 júli­u­sá­ban éppen a házuk előtt tar­tóz­kod­tak, ami­kor a sér­tett ismét elsé­tált felé­jük. A vád­lott ettől indu­lat­ba jött és fele­lős­ség­re vonta fér­fit az élet­tár­sá­val szem­ben tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa miatt. A vita azon­ban eldur­vult, és a vád­lott több alka­lom­mal meg­ütöt­te, illet­ve meg­rúg­ta a sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra a jár­dá­ra esett, majd a vád­lott a föl­dön fekvő fér­fi­val szem­ben is foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást, akit több alka­lom­mal test­szer­te ismé­tel­ten megrúgott.

A vere­ke­dés­nek végül a vád­lott élet­tár­sa vetett véget. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos, töb­bek között a jobb alkar­csont és a bal fel­kar­csont töré­sé­vel járó sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.