Főoldal » Hírek » A parkban követte a lányokat fedetlen alsótesttel egy férfi - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta magát fia­tal lányok előtt egy parkban.

A vád­irat sze­rint a negy­ve­nes évei végén járó elkö­ve­tő 2022 szep­tem­be­ré­ben több alka­lom­mal is meg­je­lent a nagy­kő­rö­si Cif­ra­kert­ben azért, hogy ott fia­tal lányok­kal ismer­ked­jen. Volt olyan alka­lom, ami­kor azt aján­lot­ta fel nekik, hogy köl­töz­ze­nek hozzá, de azt elutasították.

2022. szep­tem­ber 16-án, dél­után, a férfi ismét meg­je­lent a Cif­ra­kert­ben, és három tizen­nyol­ca­dik élet­évét még be nem töl­tött lány­tól ciga­ret­tát kért. Miu­tán kapott egy szá­lat, azt letet­te maga mellé a padra. A lányok meg­kér­dez­ték, hogy azt miért nem szív­ja el. Erre az elkö­ve­tő fel­állt, letol­ta a nad­rág­ját és az alsó­nad­rág­ját is. Ezután orá­lis aktus­ra hívta fel a lányo­kat és elkez­dett előt­tük önki­elé­gí­tést végezni.

A három ijedt lány mene­kül­ni kez­dett, de az elkö­ve­tő letolt alsó ruhá­zat­tal, foly­tat­va koráb­ban meg­kez­dett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyét követ­te őket. Miu­tán a lányok elhagy­ták a par­kot a férfi már nem követ­te tovább őket.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.